Nørre Aaby Kirke

Psykologhjælp

Man kan få behov for psykologhjælp, og i en række tilfælde kan man få tilskud fra det offentlige til at dække en del af udgiften til psykologen. Der er her tale om ordningen vedrørende psykologhjælp for folk i alderen 18 til 38 år.

Tilskuddet svarer til 60 procent af den betaling, psykologen skal have. Det vil sige, at man selv skal betale de sidste 40 procent.

For at få tilskuddet skal man henvises af sin læge, der skal vurdere, om man tilhører en af de grupper, der er berettiget til tilskud. Ens læge skal således skønne, om man befinder sig i en krise, som er udløst af det, man har været udsat for.

Tilskuddet kan man få til 12 samtaler. Dog kan man i nogle tilfælde få tilskud til to gange 12 timer.

Vær dog også opmærksom på, at mange arbejdspladser har en ordning med gratis psykologhjælp. Så det kan være en god ide at undersøge dette, inden man selv bestiller tid hos en psykolog, man selv skal betale for.

sundhed.dk

sundhed.dk kan man finde information om ordningen vedrørende psykologhjælp med offentligt tilskud for 18- til 38-årige.

Sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet. Visionen for sundhed.dk er at skabe en direkte adgang til sundhedsvæsenet.

Sundhed.dk skal give borgerne bedre muligheder for at bruge deres sundhedsvæsen - og skal gøre det nemmere for sundhedsfaglige at kommunikere med hinanden.

Henvisning fra læge

I tilfælde af behov for psykologhjælp skal man søge læge for at kunne benytte ordningen om psykologhjælp med offentligt tilskud - og man skal være i alderen fra 18 til 38 år. Bemærk dog, at der er visse undtagelser fra aldersbegrænsningen!

Ordningen fastsætter, at patienten skal henvises fra sin alment praktiserende læge, herunder vagtlæger, såfremt lægen vurderer, at patienten hører ind under én af følgende grupper:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression over 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år

En nærmere forklaring (fra Overenskomst for psykologer, 2011) på de anførte henvisningskriterier 1 til 9 kan læses her: Afgrænsninger af overenskomsten personkreds.

Henvisningen til kategorierne 1-8 skal normalt udstedes inden 6 måneder efter den hændelse, som er årsag til, at der er opstået behov for psykologhjælp, har fundet sted. Henvisningen skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Der kan ikke udstedes henvisning senere end dette tidspunkt.

Henvisning til personer, der er omfattet af kategori 9, 10 og 11 (incestofre m.fl., personer med let til moderat depression over 18 år, samt personer der lider af let til moderat angst, herunder OCD) kan ske uden tidsgrænserne.

Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer pr. sikret pr. behandlingsforløb. Personer med let til moderat depression (persongruppe 10) og personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (persongruppe 11) kan modtage tilskud op til yderligere 12 behandlinger efter genhenvisning fra praktiserende læger.

Patienter kan frit vælge mellem de psykologer i hele landet, som er tilmeldt overenskomsten - se oversigt under "Find behandler" på sundhed.dk.

Regionen yder et tilskud på 60% af psykologens honorar.

Ovenstående information er hentet fra sundhed.dk

cookie information